STATUT

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE CARAVANING

Încheiat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare (desemnată în continuare prin sintagma “OG 26”) şi ale Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare (desemnată în continuare prin sintagma “Legea educaţiei fizice şi sportului”),

Părţile semnatare, în calitate de Membri Fondatori (desemnate în continuare prin sintagma “Membrii Fondatori”):

 1. Societatea FIM MANAGEMENT GROUP S.R.L., cu sediul în București, Bd. Mărășești, nr. 28, parter, biroul 4, camera 3, bloc A, scara 2, sector 4, CUI 33186245, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/5973/20.05.2014,
 • Societatea GEOGRAFIC S.R.L., cu sediul în Mun. Iași, Bd. Alexandru cel Bun, nr. 23, bloc B1, scara A, etaj 4, ap. 13, jud. Iași, CUI 12605278, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J22/4/05.01.2000,
 • Societatea LA-LA CAMPERS S.R.L., cu sediul în Mun. Buzău, Bd. Unirii, bloc 16B, parter, jud. Buzău, CUI 5564477, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J10/725/25.04.1994,
 • Societatea MOTORHOME S.R.L., cu sediul în București, str. Dr. Iacob Felix, nr. 53, bloc A, etaj 2, ap. 11, CUI 11533513, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/2100/02.03.1999,
 • Societatea OCEAN MEDIA S.R.L., cu sediul în București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 182, bl. G1, scara A, etaj 3, ap. 9, CUI 19082397, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/15860/09.10.2006,
 • sediul în Otopeni, str. Școlii nr. 6C, jud. Ilfov, CUI 14330645, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J23/1865/2019,

Îşi exprimă acordul de asociere în vederea constituirii unei asociaţii de drept privat, cu personalitate juridică, ca formă de asociere reglementată de art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, având denumirea „ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE CARAVANING” (în continuarea, „Asociația”).

Capitolul I – Dispoziții Generale

Art. 1 – Denumirea

 1.  Asociația are denumirea de „ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE CARAVANING”. 

Art. 2 – Scop și Obiective

2.1. Asociația este înființată pe baza respectului reciproc între membrii acesteia și are scopul de a promova activitatea de caravaning în România prin organizarea de evenimente, prestarea de servicii sau oferirea de consultanță în acest domeniu.

2.2.  Asociația:

– sprijină activitatea de promovare a caravaningului în România;

– colaborează cu instituții publice și private care activează în domeniu;

2.3. Prin realizarea scopului și obiectivelor propuse, Asociația contribuie la dezvoltarea și promovarea caravaningului în România.

2.4. Asociația își propune să nu ia atitudini de natură să prejudicieze interesele membrilor săi și să respecte actele normative în vigoare.

Art. 3 – Sediul

3.1. Sediul Asociației este în Otopeni, str. Drumul Gării, nr. 13, jud. Ilfov, cod postal 075100.

3.2. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale, în condițiile legii.

Art. 4 – Culorile și emblema Asociației

4.1. Culorile Asociației sunt prevăzute în Anexa 1. 

4.2. Emblema Asociației este reprezentată în Anexa 2.

Art. 5 – Durata

5.1. Asociația se constituie pe durată nedeterminată.

5.2. Asociația dobândește personalitate juridică de la data înscrierii lui în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 6 – Patrimoniul

6.1. Patrimoniul Asociației este format din drepturile și obligațiile dobândite de acesta în condițiile legii.

6.2. Patrimoniul inițial este în valoare de 9.000 lei, conform art. 6 alin. (2) lit. f) din OG 26/2000, şi este constituit din aportul în numerar al Membrilor Fondatori, după cum urmează:

 1. Societatea FIM MANAGEMENT GROUP S.R.L. – 1.000 lei;
 • Societatea GEOGRAFIC S.R.L. – 1.000 lei;
 • Societatea LA-LA CAMPERS S.R.L. – 1.000 lei;
 • Societatea MOTORHOME S.R.L. – 1.000 lei;
 • Societatea OCEAN MEDIA S.R.L. – 1.000 lei;
 • S.R.L. – 1.000 lei;

6.3. Patrimoniul Asociației va putea fi majorat prin cotizațiile membrilor, donații, sponsorizări, derularea de activități economice subsumate scopului Asociației, precum și din alte surse.

Capitolul II – Membrii

Art. 7 – Pentru dobândirea calității de membru al Asociației este necesară întocmirea unei cereri, conform unui formular aprobat prin hotărâre a Consiliului Director, precum și achitarea cotizației anuale. 

Art.8 – Consiliul Director are obligația să analizeze cererea și să se pronunțe în termen de 30 de zile calendaristice asupra aprobării sau respingerii ei.

Art.9  – Calitatea de membru nu este transmisibilă. 

Art. 10 – Membrii Asociației au următoarele drepturi:

–   să beneficieze de acțiunile și activităţile organizate de Asociație;

–   Membrii Fondatori au acces neîngrădit la toate documentele interne ale Asociației, precum și la cele încheiate cu terții.

–   orice alte drepturi stabilite prin hotărâre a Membrilor Fondatori ori prin hotărâre a Consiliului Director. 

Art. 11 – Membrii Asociației au următoarele obligații:

– să trateze cu respect pe orice alt membru al Asociației;

– să nu întreprindă acţiuni care să prejudicieze Asociația, patrimonial sau imaginea acesteia;

– să nu încalce legislația în materie; 

– să respecte întocmai regulamentul de ordine interioară al Asociației, precum și Codul de conduită;

– să plătească cotizație, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului Director. 

– orice alte obligații stabilite prin hotărâre a Membrilor Fondatori ori prin hotătâre a Adunării Generale;

Art. 12 – Calitatea de membru al Asociației se pierde în următoarele situații:

– deces;

– încălcarea prevederilor legii, a Statutului, a Codului de conduită ori a principiilor de funcționare;

– prin pierderea încrederii Membrilor Fondatori;

– neplata cotizației;

Capitolul III – Organizarea și funcționarea Asociației

Art. 13 – Organele Asociației sunt:

 1.  Adunarea Generală;
 2.  Consiliul Director:  – Președinte – Gal Liviu;

– Vicepreședinte – Tudose Ionuț;

– Vicepreședinte – Străteanu Adrian;

– Secretar – Mocanu Marian;

– Trezorier – Păduraru Răzvan.

Art. 14 – Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Asociației.

Art. 15 – Competența Adunării Generale cuprinde:

– stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

– aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

– alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

– alegerea și revocarea auditorului; (dacă este cazul)

– modificarea Actului Constitutiv, Statutului şi a Codului de Conduită;

– dizolvarea şi lichidarea Asociației, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

– aprobarea regulilor de desfăşurare a activităţii cenzorului; (dacă este cazul)

– orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.

– stabileşte nivelul contribuției anuale;

– aprobă afilierea Asociației la alte organizaţii, printre care și la Federația Europeană;

Art. 16 –  Adunarea Generală are drept de control asupra activităţii Consiliului Director şi a Trezorierului.

Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară.

Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 17 – Drepturile rezervate Membrilor Fondatori:

Ca regulă, hotărârile Adunării Generale se aprobă cu majoritate calificată de 7 (șapte) voturi. 

Cu titlu de excepție, hotărârile Adunării Generale prin care se modifică drepturile rezervate Membrilor Fondatori, precum și cele care vizează excluderea unuia dintre Membri Fondatori se aprobă cu o majoritate calificată de 9 (nouă) voturi.

Pentru lipsirea de orice efect a unei propuneri a Adunării Generale este necesar votul împotriva respectivei propuneri a unui număr de 4 membri, respectiv a unui număr de 2 Membri Fondatori.

Membrii Fondatori, în unanimitate, vor avea drept de veto cu privire la orice propunere de hotărâre a Adunării Generale. 

Orice propunere de hotărâre care se bucură de unanimitatea voturilor Membrilor Fondatori va fi considerată ca fiind adoptată.

Aprobarea de noi membri se realizează cu o majoritatea de 7 (șapte) voturi în cadrul Adunării Generale.

În ipoteza pierderii calității de membru fondator prin oricare din modalitățile prevăzute la art. 12 din prezentul Statut, se va proceda la reducerea proporțională a cvorumului ce trebuie întrunit în vederea luării deciziilor în cadrul Asociației. 

Art. 18 –  Adunarea Generala ordinară se convoacă de către Consiliul Director, de către Președintele Consiliului Director ori de către oricare dintre Membrii Fondatori. 

Art. 19 – Componenţa Consiliului Director este următoarea:

   –  Președinte – Gal Liviu;

  –  Vicepreședinte – Tudose Ionuț;

–  Vicepreședinte – Străteanu Adrian;

–  Secretar – Mocanu Marian;

–  Trezorier – Păduraru Răzvan.           

Art. 20 – Consiliul director are următoarele atribuţii:

a. încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației, prin semnătura comună a membrilor Consiliului Director ori prin semnătura oricăruia dintre ei;

b. îndeplinește alte atribuţii stabilite sau delegate de Adunarea Generală;

c. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei; 

d. aprobă Codul de conduită, organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei; 

e. exercită toate celelalte atribuții prevăzute în prezentul statut. 

Art. 21– Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane să exercite atribuţiile prevăzute la art. 20 literele a și b din prezentul statut.

Art. 22 –  Mandatul membrilor consiliului director este de 4 ani, putând fi reînnoit.

Art. 23 –  Asociația este reprezentată în relaţiile cu tertii, în justitie şi în faţa oricăror alte

autorități sau persoane de către Preşedintele Consiliului Director și/sau de Consiliul Director.

Capitolul IV – Dizolvarea și lichidarea Asociației

Art. 24 – Asociația se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea instanţei de judecată competente;

c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 25 – Asociația se dizolvă de drept prin:

a) în caz de imposibilitate a realizării scopului pentru care a fost constituită;

Art. 26 –  Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 27 –  Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când Asociația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) alte cazuri prevăzute de lege.

Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia în care Asociația îşi are sediul.

Art. 28 – Asociația încetează a avea fiinţă la data radierii lui din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Capitolul V – Dispoziții finale

Art. 29 – Odată constituităAsociația va întreprinde toate demersurile necesare în vederea înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 30 – Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 31 – Prezentul statut a fost adoptat cu unanimitate de voturi azi 02.06.2020, în cadrul

şedinţei de constituire a asociaţiei „Asociația Română de Caravaning” la care au participat subsemnaţii.

Societatea FIM MANAGEMENT GROUP S.R.L.

Societatea GEOGRAFIC S.R.L.

Societatea LA-LA CAMPERS S.R.L.

Societatea MOTORHOME S.R.L.

Societatea OCEAN MEDIA S.R.L.

Societatea DEMETRA CORPORATE FINANCE S.R.L.

Societatea SFINX CAMPER & CONVERSION S.R.L.                               

Societatea BOOKYOURCAMPER S.R.L.

Societatea ART STUDIO CONCEPT MM S.R.L.